Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Öckerö Skytteförening

                                                              STADGAR              

 

För den ideella föreningen, Öckerö Skytteförening med hemort i Öckerö Kommun.

 

                                                                     Föreningshistorik

 

Föreningen bildades 1905 vid dess första årsmöte. Föreningen har varit utan organiserad verksamhet mellan åren 1917-1929 och 1984-1990. 1991 återstartades föreningens skytteaktiviteter inom främst Luftvapenskytte, verksamheterna består av gevärsskytte, pistolskytte och bågskytte.

 

Föreningen har en anläggning på Hönö Pinan, Öckerö 1:300. Anlägningen har byggts av medlemmarna själva med ideella insatser. Lufthallen invigdes 2003 och skjutbanan 2006.

 

Föreningens stadgar hade antagits på årsmöte 1905 och reviderades senast 2022.

 

Öckerö Skytteförening skall vara organiserad på inom skyttet grundlagda traditioner, kultur och organisationsstruktur som bygger på idealitet.

 

                                                    IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

 

Definition:

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning:

Idrott inom föreningen ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt, miljö, hållbart och kulturellt avseende.

Verksamheten ska organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tilfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar samt bidra till ett livslångt idrottande.

Idrott inom föreningen ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Arbetet ska präglas av inkludering och jämlikhet.

Idrott inom föreningen skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

                                                    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

                                                    1§ Ändamål

Föreningen skall bedriva skytte inom de grenar som bedrivs inom Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Bågskytteförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

 1. skapa sådana förutsättningar för verksamheten att den enskilde skytten får möjlighet att utveckla sig skyttetekniskt och hävda sig resultatmässigt i distrikts- och rikstävlingar.
 2. i sin verksamhet följa lagar, förordningar och av myndigheter utfärdade föreskrifter gällande skyttet.

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

                                                    2§ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar

 

                                                    3§ Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i Svenska Skyttesportförbundet(SvSF), Svenska Bågskytteförbundet (SBF) och Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF). Genom medlemsskapet i Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Bågskytteförbundet (SBF) ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), SISU-idrottsutbildarna och SOK, Sveriges Olympiska Kommitté.

 

Föreningen tillhör dessutom RF-SISU Västra Götaland, Västsvenska Skyttesportförbundet, Västra Götalands Bågskytteförbundet och Göteborgs och Bohuslän Pistolskyttekrets.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller SvSF, SBF, VsSSF eller RF-SISU Västra Götaland styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa begärda uppgifter.

 

                                                    4§ Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, därefter följer extra årsmöte och styrelsen.

 

                                                    5§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

 

                                                    6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår  och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.

 

                                                    7§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

                                                    8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3delar av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl styrelsen som medlem.

 

                                                    9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Skyttesportförbundet, samt bilagor för kännedom till övriga organisationer som föreningen  har medlemskap i.

 

                                              FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

                                                    10§ Medlemsskap

Medlemskap beviljas efter ansökan av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemsskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

                                                    11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemsskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

                                                    12§ Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfället att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

                                                    13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem-

-har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

-har rätt till information om föreningens angelägenheter,

-ska följa föreningens stadgar, policies, banreglemente och andra beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

-har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

-ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.

 

                             14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SDF (inom norden) SF(Svenska Skyttesportförbundet) utom norden ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det förbund som är organiserat för att omhänderha den den idrottsgren vilken tävlingen gäller, får medlemmen delta endast om detta förbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

                                              ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

                                                    15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor för mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubbstugan. Har förslag väckts till stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

                         16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

                         17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyllt lägst 12 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

                                                    18§ Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

                                                    19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7§ första stycket och i 8§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den(de) som erhållit högsta antalet röster är vald(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden vid mötet, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

                                                    20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

                                                    21§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Faställande av röstlängd för mötet.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Faställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att vara protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                    räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid som revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter, banlicens och träningsavgifter.
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandlig av budget för det kommande verksamhet-/ räkenskapsåret.
 5. Val av
 6. a) föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande för en tid av ett år;
 7. b) halva antalet styrelse ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 8. d) två revisorer för en tid av ett år;
 9. e) två revisorsuppleanter för en tid av ett år;
 10. f) val av utbildningsledare.
 11. g) val av ungdomsledare.
 12. h) Ordinarie ombud med ersättare till Västsvenska Skyttesportförbundets årsmöte eller        föreningsmöte;
 13. i) Ombud med ersättare till Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets årsmöte eller föreningsmöte.
 14. j) tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
 15. k) val av handläggare i licensärenden för innehav av egna vapen.
 16. l) val av handläggare av klubbvapen för krutskytte.
 17. m) beslut om ansökan om Bingospel samt val av lotteriföreståndare och supleant för denne.
 18. n) val av handläggare av fastighetsärenden.
 19. o) val av två handläggare för uthyrning av lokalerna.
 20. p) Val av styrelseledamöter till ungdomssektion.
 21. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 22. Övriga frågor.
 23. Årsmötets avslutning.
 24. Prisutdelning.

 

                                                    22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare ska kallelse med förslag till föredragningslista anslås i klubbstugan.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och 18.

 

                                              VALBEREDNINGEN

 

                                                    23§ Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande och tillika ordförande valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan kön och olika åldersgrupper.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen ska senast tre veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen genom anslag i klubbstugan eller på föreningens hemsida meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

                                              REVISORER

 

                                                    24§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 8 dagar före årsmötet.

 

                                              STYRELSEN

 

                                                    25§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, åtta ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningsbehavare.

Vid förfall av ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

                                                    26§ Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska-inom ramen för RF:s, SvSF:s, SBF:s, SPSFs och dessa stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att;

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- upprätta policydokument och liknande som myndighet eller organisation efterfrågar,

- ansvara för och förvalta föreningens medel,

- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23§, och förbereda årsmötet.

 

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

 

Sekreteraren

- förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

- föra protokoll över styrelsens sammanträden,

- se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt,

- bevaka att fattade beslut har verkställts,

- om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

- årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

- se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

- se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m. fl.

- svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

- årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

- utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

- se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

- i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga förskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

- föra medlemsförteckning,

- föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningens förvärvade priser införs,

- se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

                            27§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller genom SMS, mailkommunikation eller på annan digital plattform. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

 

                                                    28§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller till anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

                                              SEKTIONER

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner;

- HUVUDFÖRENING

- UNGDOMSSEKTION

- BÅGSKYTTESEKTION

 

                                                    29§ Bildande eller nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

                                                    30§ Sektionsstyrelse

Ledningen för sektioner utövas av huvudstyrelsen. Ledamot ionom ungdomssektion som adjungeras till föreningens styrelse bevakar och rapporterar från ungdomssekton till föreningens styrelse.

 

                                                    31§ Instruktion för ungdomssektion

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som ungdomsssektionens har.

 

                                             STADGARNAS ANTAGANDE

 

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte vid föreningens vid årsmötet 2022-03-14.

 

Uppdaterad: 21 NOV 2017 09:21 Skribent: Lars-Erik Bjuhr
E-post: This is a mailto link

Idrottens Bingo_logo

Postadress:
Öckerö SF - Skyttesport
Lars Erik Bjuhr, Sälvägen 13
47532 Öckerö

Besöksadress:
Andvägen 16
47541 Hönö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info